KOTKAN LYSEON SENIORIT RY:N SÄÄNNÖT

I YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 §

Yhdistyksen nimi on Kotkan lyseon seniorit ry. ja sen kotipaikka Kotkan kaupunki.

 1. §

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää jatkuvaa yhteyttä Kotkan lyseon lukion entisten oppilaiden sekä nykyisten ja entisten opettajien kesken, luoda ja ylläpitää heidän välillään hyvää toverisuhdetta sekä seurata ja mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa tukea Kotkan lyseon lukion ja sen oppilaskunnan toimintaa ja harrastuksia.

Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys

 1. järjestää jäsenilleen tilaisuuksia toistensa tapaamiseen,

 2. toimeenpanee kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä retkeilyjä,

 3. harjoittaa julkaisutoimintaa

 4. hankkii ja säilyttää tietoja koulun entisten oppilaiden ja opettajien elämänvaiheista sekä

 5. tukee koulun toimintaa muilla yhdistyksen hyväksymillä tavoilla.

 1. §

Yhdistys on oikeutettu asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemaan keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia, vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustamaan rahastoja ja myöntämään näistä varoista stipendejä.

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä.

II YHDISTYKSEN JÄSENET

 1. §

Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä Kotkan lyseon lukion täysi-ikäisen ja hyvämaineisen entisen oppilaan sekä nykyisen tai entisen opettajan, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä sekä vuosittain suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

 1. §

Jos jäsen laiminlyö säädetyn jäsenmaksun suorittamisen, hallitus voi katsoa hänet yhdistyksestä eronneeksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaan jäsenelle kuuluvia velvollisuuksia. Päätöksen edellytyksenä tällöin on, että vähintään ¾ kokouksessa saapuvilla olleista hallituksen jäsenistä on sitä kannattanut.

III YHDISTYKSEN HALLINTO JA HOITO

 1. §

Yhdistyksen päättäviä elimiä ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset sekä toimeenpanevana elimenä yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen toimikautena on vuosikokousten välinen aika.

Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lokakuun aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin aikaisempi kokous on niin

päättänyt tai hallitus katsoo tarpeelliseksi.

 1. §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vuosikokouksen

määräämässä yhdessä tai useammassa sanomalehdessä tai lähetettävä kirjallisesti

kullekin jäsenelle, vuosikokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ja muuhun kokoukseen viimeistään viikko ennen kokouspäivää, ja on kokouskutsussa otettava huomioon

yhdistyslain määräykset.

Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen kulloinkin sopivaksi harkitsemalla tavalla.

 1. §

Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja, minkä jälkeen

kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.

Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, ei ole kokouksessa äänivaltaa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

 1. §

Yhdistyksen vuosikokouksessa

 1. esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,

 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

 3. päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista,

 4. vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimintavuoden talousarvio sekä määrätään toimivien ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet,

 5. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi,

 6. valitaan muut hallituksen jäsenet

 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja niille kaksi varamiestä tarkastamaan alkavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa,

 8. valitaan mahdollisesti tarvittavat toimikunnat eri tarkoituksia varten,

 9. määrätään yhdistyksen ilmoitus- ja tiedotussanomalehti tai –lehdet sekä

 10. keskustellaan ja päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Hallitus

11 §

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sekä toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon yhdistyksen puheenjohtajan, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtaja, lisäksi kuuluu yhdeksän jäsentä ja rehtori sihteerinä. Koulun oppilaskunnan valitsemalla edustajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tarpeen vaatiessa voi hallitus talousarvion puitteissa ottaa yhdistykselle myös muita toimihenkilöitä.

Hallitus määrää eri toimihenkilöiden tehtävät ja tarvittaessa vahvistaa heille ohjesäännöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta jaon päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Tilinpäätös

12 §

Varainhoitajan tulee syyskuun loppuun mennessä jättää edellisen toimintavuoden tilit tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään viikkoa enne vuosikokousta antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 1. §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa taikka

hallituksen määräämät henkilöt kaksi yhdessä.

IV SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 1. §

Mahdollisesta sääntöjen muutoksesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

 1. §

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään

kuukauden väliajalla pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa

yhdistyksen purkamisen puolesta on annettu vähintään ¾ läsnäolevien äänistä.

 1. §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat, jollei sen

hoidettavina olevista rahastoista ja lahjoituksista muuta ole määrätty, Kotkan lyseon

lukiolle käytettäväksi entisten ja nykyisten oppilaiden yhteistoimintaa edistävään

tarkoitukseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.